Výťahy inštalované pred r. 1993

V praxi sa stretávame aj s výťahmi inštalovanými pred prijatím STN EN 81-1 (výťahy inštalované pred r.1993). „Nový prístup“ sa aj na tieto staré zariadenia pozerá optikou nových predpisov (teda ich už neposudzuje podľa noriem platných v čase uvedenia do prevádzky).

Ani nové predpisy sa však nedajú uplatniť na všetky staré zariadenia. Preto bolo prijaté pravidlo, že potom treba postupovať podľa noriem platných v čase inštalácie zariadenia.

STN 27 4009, časť 7 – naďalej platná

Projektovanie a konštruovanie – Nosné prostriedky – Počet nosných prostriedkov

  • „21. Táto norma stanoví len minimálny počet nosných prostriedkov, pričom ich skutočný počet musí byť stanovený podľa STN 27 4030.“
  • STN 27 4030 bola zrušená v r. 1992 a nahradená STN EN 81-1 a STN EN 81-2 (hydraulické výťahy), napriek tomu uvádzame „najmenšiu dovolenú bezpečnosť lán“ (t.j. súčiniteľ minimálnej bezpečnosti) podľa tejto normy:
Výťahový stroj Rýchlosť lana Pre výťahy triedy
v m/s B2, C, F A, B1, D
Bubnový do 1 m/s 8 9
S trecím kotúčom do 1 m/s 10 11
do 2 m/s 11 13
nad 2 m/s 12 14