Vitajte na našich stránkach

Zmena obchodného mena spoločnosti

Vážený obchodný partner,
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 28. júla 2022 naša spoločnosť DRUMET, s.r.o.
zmenila svoje obchodné meno na Cordi, s.r.o.

Súčasne Vám oznamujeme, že identifikačné údaje spoločnosti ako IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti, bankové spojenie, zostávajú nezmenené a nájdete ich v päte tohto oznamu.
 
Zmena obchodného mena spoločnosti tak nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z nášho zmluvného vzťahu. Rovnako tak nedochádza ku zmene ani v organizačnej štruktúre spoločnosti. V priebehu niekoľkých dní príde ku zmene webového sídla a e-mailových adries spoločnosti na cordi.sk, o týchto zmenách Vás budeme včas informovať.

Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste v obchodnom styku s našou spoločnosťou a na daňových dokladoch so zdaniteľným plnením od 28. júla 2022 používali výhradne nové meno spoločnosti Cordi, s.r.o.

Veríme, že Vás zmena obchodného mena našej spoločnosti príliš administratívne nezaťaží a že našu spoluprácu budeme úspešne rozvíjať aj pod novým obchodným menom.

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom

Branislav Gašparík
konateľ Cordi, s.r.o.