Legislatíva

Vstupom SR do EÚ v r. 2004 začala aj na Slovensku platiť „nová“ európska legislatíva v oblasti skúšania a uvádzania výrobkov na európsky trh. Úlohou „Nového prístupu“ k európskej technickej legislatíve je odstrániť prekážky v obchode a zabrániť tomu, aby sa na európsky trh dostávali nebezpečné výrobky.

Základný rámec „novej“ európskej legislatívy je daný smernicami Európskeho parlamentu a Rady, čo sú záväzné právne predpisy, ktorých základné požiadavky sú členské štáty povinné prevziať do sústavy národných noriem. V podmienkach SR a ČR sa tak deje prostredníctvom nariadení vlády (ktoré sú viac-menej len prekladom smerníc) a Zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (264/99 Z.z.).

Európske normalizačné orgány (CEN, CENELEC, ETSI) vydávajú na podporu smerníc normy, ktoré sa nazývajú harmonizované. Dodržiavanie týchto noriem je dobrovoľné. Výrobca alebo dovozca môže vyrábať/dodávať aj podľa iných ako harmonizovaných noriem, tieto však musia byť v súlade s príslušnou smernicou. Splnenie požiadaviek harmonizovanej normy automaticky znamená, že výrobok je bezpečný a je považovaný za vyhovujúci smernici, ktorá je záväzná.

Oblasť oceľových lán nie je pokrytá jedným dokumentom, ale spadá pod viacero smerníc podľa použitia lana:
 • výťahy;
 • strojové zariadenia;
 • osobné lanovky, vleky;
 • banské ťažné stroje.

Pre každú z uvedených oblastí platia v zmysle príslušných smerníc a Zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (264/99 Z.z.) iné požiadavky (kombinácie modulov) na posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov.

Smernica Nariadenie vlády Harmonizovaná norma Postupy posudzovania zhody
podľa zák. č. 264/1999 Z. z.
Smernica EP a Rady 95/16/ES z 25. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výťahov Nariadenie vlády SR na výťahy č. 571/2001 Z.z., v znení nariadenia vlády č. 327/2003 Z.z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + C
Smernica EP a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa strojových zariadení, novelizovaná smernicou 2006/42/ES z 29. júna 2006 Nariadenie vlády SR na strojové zariadenia č. 310/2004 Z.z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + C
Smernica EP a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb Nariadenie vlády SR na osobnú lanovú dopravu č. 183/2002 Z.z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + D
Laná banských ťažných strojov zatiaľ nie sú ošetrené žiadnou smernicou, preto je táto oblasť regulovaná Bezpečnostným predpisom pre zvislú dopravu a chôdzu č. 5/83, vydaným Slovenským banským úradom.
 

Uvedené kombinácie modulov (B + C v prípade výťahov a strojových zariadení, B + D v prípade lanoviek) predstavujú minimálne požiadavky, podľa ktorých sa má vykonať posúdenie zhody a certifikácia výrobku.

Modul B
Posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku):
 • výrobca alebo dovozca poskytne autorizovanej osobe technickú dokumentáciu a reprezentatívnu vzorku typu výrobku;
 • autorizovaná osoba vykoná skúšky, či vzorka typu výrobku zodpovedá požiadavkám technických predpisov, a vystaví osvedčenie o typovom schválení ES (certifikát typu výrobku).
Modul C
Posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku:
 • výrobca, dovozca a autorizovaná osoba postupujú podľa modulu B a ďalej:
 • výrobca alebo dovozca vydá vyhlásenie o zhode;
 • dovozca prijme všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vlastností výrobku s certifikovaným typom;
 • autorizovaná osoba vykonáva skúšanie vlastností výrobku v náhodných intervaloch na účely preverenia zhody, ak to ustanovuje technický predpis.
Modul D
Posúdenie systému kvality výroby a jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním:
 • výrobca, dovozca a autorizovaná osoba postupujú podľa modulu B a ďalej:
 • výrobca má zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality;
 • dovozca prijme všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vlastností výrobku s certifikovaným typom;
 • autorizovaná osoba vykonáva (musí vykonávať) pravidelnými aj náhodnými návštevami u výrobcu dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality.
Záver:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že oceľové laná podľa spôsobu použitia vyžadujú rôzne úrovne posúdenia zhody a certifikácie výrobku. V zmysle „novej“ európskej legislatívy je minimom predloženie technickej dokumentácie a reprezentatívnej vzorky výrobku autorizovanej osobe, ktorá vykoná skúšky a vystaví osvedčenie o typovom schválení ES (vydá certifikát). Výrobca alebo dovozca potom pri dodávke výrobku vydá vyhlásenie o zhode (atest). Tento postup platí pre laná naložené na výťahoch a strojových zariadeniach. V prípade osadenia lana na lyžiarsky vlek alebo lanovku sa navyše od výrobcu vyžaduje zavedenie systému kontroly kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania, nad ktorým autorizovaná osoba vykonáva (musí vykonávať) dohľad pravidelnými aj náhodnými návštevami u výrobcu.

K lanu, ktoré neprešlo procesom typového schválenia ES (modul B), teda nebolo certifikované u autorizovanej osoby, nie je výrobca ani dovozca oprávnený vystaviť vyhlásenie o zhode (atest)! Každá zo smerníc bez ohľadu na použitie lana ukladá výrobcovi alebo dovozcovi povinnosť vydať vyhlásenie o zhode (atest). Ďalší distribútor na trhu má povinnosť vystaviť len rovnopis vyhlásenia o zhode vydaného výrobcom alebo dovozcom. Porušenie týchto povinností môže orgán dozoru pokutovať do výšky 5 mil. Sk (v ČR do výšky 50 mil Kč).