Harmonizované normy - Výťahy

Z pohľadu problematiky bezpečnosti a konštrukcie elektrických výťahov inštalovaných od r. 1993 sú v podmienkach SR harmonizovanými normami predovšetkým
 • STN EN 81-1: Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - Časť 1: Elektrické výťahy;
 • STN EN 81-2: Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - Časť 2: Hydraulické výťahy.
Z pohľadu problematiky oceľových lán pre výťahy je harmonizovanou normou od r. 2002
 • STN EN 12385-5: Oceľové laná - Bezpečnosť - Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy.

STN EN 81-1: Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov; Časť 1: Elektrické výťahy

odsek „9.2.2 Súčiniteľ bezpečnosti nosných lán ... v žiadnom prípade nesmie byť menší ako:
 • 12 - pri pohone s trecím kotúčom tromi a viac lanami;
 • 16 - pri pohone s trecím kotúčom s dvoma lanami;
 • 12 - pri bubnovom pohone.“

STN EN 12385-5: Oceľové laná – Bezpečnosť – Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy

odsek „5.3.2 Konštrukcia lana musí byť:
 • a) taká, ako obsahujú tabuľky 6, 7, 8, 9 a 10; alebo
 • b) iná konštrukcia určená výrobcom.“

Prehľad konštrukcií lán na výťahy podľa STN EN 12385-5

Tabuľka Skupina Konštrukcia
lana prameňa
6 6x19 s textilnou dušou 6x19S 1-9-9
6x25F 1-6-6F-12
6x19W 1-6-6+6
7 8x19 s textilnou dušou 8x19S 1-9-9
8x25F 1-6-6F-12
8x19W 1-6-6+6
8 8x19 s oceľovou dušou 8x19S 1-9-9
8x25F 1-6-6F-12
8x19W 1-6-6+6
9 6x36 s textilnou dušou určená iba na vyvažovanie 6x31WS 1-6-6+6-12
6x36WS 1-7-7+7-14
6x41WS 1-8-8+8-16
10 8x19 s textilnou dušou určená iba na vyvažovanie 8x25F 1-6-6F-12

Prečo používať laná podľa EN 12385-5?

 • EN 12385-5 je normou harmonizovanou so Smernicou 95/16/ES na výťahy. Normy DIN, EN 12385-4, ani staré STN nie sú harmonizované so Smernicou. Preto, ak dodávate podľa EN 12385-5 predpokladá sa, že spĺňate požiadavky smernice a následne aj Nariadenia vlády na výťahy.
 • Ak niekto argumentuje, že lano podľa EN 12385-5 je to isté lano, ako podľa EN 12385-4, nie je to pravda. Obe časti normy EN dovoľujú rôzne tolerancie priemeru lana, navyše časť 5 uvažuje nad rôznymi toleranciami bez zaťaženia lana a pri jeho zaťažení 5, resp. 10% min. únosnosti lana. Časť 4 uvažuje s pevnosťou minimálne 1770 N/mm2, zatiaľ čo časť 5 aj s nižšími pevnosťami pre vonkajšie drôty (1180/1370/1570/1770). Rovnako použité drôty a výška vinutia sú zvolené inak (to nie je priamo predpísané v norme, ale je to prispôsobenie technológie výroby lana jeho požitiu).
 • Mazanie: časť 5 priamo predpisuje, že sa mažú len pramene lana (nie celé lano). Opäť je to z dôvodu bezpečnosti – pri masívne namazanom lane nie je možnosť vizuálne skontrolovať stav drôtov. Naopak časť 4 hovorí, ak je lano mazané, tak minimálne pramene by sa mali mazať.

Kompletný zoznam noriem harmonizovaných so Smernicou na výťahy na stiahnutie tu.