Legislatíva v oblasti lán na výťahy

Oblasť oceľových lán na výťahy je legislatívne pokrytá nasledovnými dokumentmi:
Smernica Nariadenie vlády Harmonizovaná norma Postupy posudzovania zhody
podľa zák. č. 264/1999 Z. z.
Smernica EP a Rady 95/16/ES z 25. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výťahov Nariadenie vlády SR na výťahy č. 571/2001 Z. z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + C
Smernica EP a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa strojových zariadení Nariadenie vlády SR na strojové zariadenia č. 310/2004 Z. z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + C

Pozn.: smernica na strojové zariadenia v niektorých častiach upravuje aj problematiku výťahov.

Posúdenie zhody a certifikácia výrobku

Výrobca alebo dovozca oceľových lán na výťahy má pri uvedení výrobku na trh povinnosť predložiť technickú dokumentáciu a reprezentatívnu vzorku výrobku autorizovanej osobe, ktorá vykoná skúšky a vystaví osvedčenie o typovom schválení ES (vydá certifikát). Výrobca alebo dovozca potom pri dodávke výrobku vydá vyhlásenie o zhode (atest).

K lanu, ktoré neprešlo procesom typového schválenia ES (modul B), teda nebolo certifikované u autorizovanej osoby, nie je výrobca ani dovozca oprávnený vystaviť vyhlásenie o zhode (atest)! Smernica na výťahy ukladá výrobcovi alebo dovozcovi povinnosť vydať vyhlásenie o zhode (atest). Ďalší distribútor na trhu má povinnosť vystaviť len rovnopis vyhlásenia o zhode vydaného výrobcom alebo dovozcom.