Legislatíva v oblasti lán na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb

Oblasť oceľových lán na lanovkové zariadenia je legislatívne pokrytá nasledovnými dokumentmi:
Smernica Nariadenie vlády Harmonizovaná norma Postupy posudzovania zhody
podľa zák. č. 264/1999 Z. z.
Smernica EP a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb Nariadenie vlády SR na osobnú lanovú dopravu č. 183/2002 Z. z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + D

Posúdenie zhody a certifikácia výrobku

Smernica EP a Rady, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb definuje laná ako bezpečnostné komponenty a podsystémy, pričom pre obidve z týchto kategórií predpisuje spôsob certifikácie lán pri ich uvedení na trh.

Výrobca alebo dovozca oceľových lán na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb má pri uvedení lana na trh povinnosť predložiť technickú dokumentáciu a reprezentatívnu vzorku výrobku autorizovanej osobe, ktorá vykoná skúšky a vystaví osvedčenie o typovom schválení ES (vydá certifikát). Výrobca alebo dovozca potom pri dodávke výrobku vydá vyhlásenie o zhode (atest). Ďalší distribútor na trhu má povinnosť vystaviť len rovnopis vyhlásenia o zhode vydaného výrobcom alebo dovozcom. Výrobca má ďalej zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania a vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality. Autorizovaná osoba vykonáva (musí vykonávať) pravidelnými aj náhodnými návštevami u výrobcu dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality.

K lanu, ktoré neprešlo procesom typového schválenia ES (modul B), teda nebolo certifikované u notifikovanej osoby, nie je výrobca ani dovozca oprávnený vystaviť vyhlásenie o zhode (atest)! Rovnako právo vystaviť vyhlásenie o zhode nemá ani výrobca, ktorého systém kvality pre výrobu, kontrolu a testovanie nebol schválený notifikovaným orgánom, ktorý nad dodržiavaním tohto systému musí vykonávať dozor (modul D).