Legislatíva v oblasti lán na približovanie dreva

Oblasť oceľových lán používaných v lesnom hospodárstve je legislatívne pokrytá nasledovnými dokumentmi:
Smernica Nariadenie vlády Harmonizovaná norma Postupy posudzovania zhody
podľa zák. č. 264/1999 Z. z.
Smernica EP a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa strojových zariadení Nariadenie vlády SR na strojové zariadenia č. 310/2004 Z. z. Zoznam harmonizovaných noriem na stiahnutie tu B + C


Posúdenie zhody a certifikácia výrobku

Výrobca alebo dovozca oceľových lán používaných v lesnom hospodárstve (patria pod smernicu „Strojové zariadenia“) má pri uvedení výrobku na trh povinnosť predložiť technickú dokumentáciu a reprezentatívnu vzorku výrobku autorizovanej osobe, ktorá vykoná skúšky a vystaví osvedčenie o typovom schválení ES (vydá certifikát). Výrobca alebo dovozca potom pri dodávke výrobku vydá vyhlásenie o zhode (atest).

K lanu, ktoré neprešlo procesom typového schválenia ES (modul B), teda nebolo certifikované u autorizovanej osoby, nie je výrobca ani dovozca oprávnený vystaviť vyhlásenie o zhode (atest)! Smernica na strojové zariadenia ukladá výrobcovi alebo dovozcovi povinnosť vydať vyhlásenie o zhode (atest). Ďalší distribútor na trhu má povinnosť vystaviť len rovnopis vyhlásenia o zhode vydaného výrobcom alebo dovozcom.